วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2550

20 คำถามกับการใช้ ปุ๋ย "อัลจินัว"

เทคโนโลยี “ ชีววิธี ” กับ 20 คำถาม ของเกษตรกรไทย
1. ทำไมปลูกข้าวไม่งาม ได้ผลผลิตน้อย ?
ตอบ เพราะดินแข็ง เสื่อมสภาพ หมดความอุดมสมบูรณ์แล้ว
2. ทำไมดินแข็ง เสื่อมสภาพ ?
ตอบ เพราะใช้ปุ๋ยเคมี เพียงอย่างเดียว ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังใช้สารพิษ ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เผาตอซัง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุ ที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพทั้งสิ้น
3. จะแก้ไขดินอย่างไร ?
ตอบ แก้ได้โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่ง และทดแทนด้วยการใช้ ปุ๋ยชีวภาพ “อัลจินัว” จะเห็นผลทันทีเมื่อเก็บเกี่ยว
4. ปุ๋ยชีวภาพ คืออะไร ?
ตอบบ ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการคัดเลือกจุลินทรีย์ (สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว) เฉพาะสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน และพืช นำมาเพาะเลี้ยงตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ให้มากพอที่จะสร้างธาตุอาหาร(ปุ๋ย) และฮอร์โมน ให้พืชเจริญงอกงาม และสามารถปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
5. จุลินทรีย์จำนวนเท่าใด ที่ว่ามากพอ ?
ตอบ ตามหลักวิชาการ ต้องมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (ระบุชื่อ และชนิดได้ เช่น Anabeana sp., Nostoc sp., Calotric sp.,)จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านเซลล์ ต่อน้ำหนักปุ๋ย 1 กิโลกรัม จึงจะพอเพียงต่อการสร้างปุ๋ย และปรับปรุงดิน
6. ใครเป็นผู้คิดค้นเรื่องนี้ ?
ตอบ เป็นผลงานของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนามากว่า 20 ปี และได้ใช้จริง เห็นผลดีจริง กับดินนาของเกษตรกรกันแล้ว
7. ได้ผลจริงหรือ ?
ตอบ ยืนยันว่าได้ผลแน่นอน เกษตรกรควรทดสอบเอง ไม่ต้องมาก ลองทำตามคำแนะนำเพียง 1-2 ไร่ จะเห็นผลอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งได้ข้าวมากขึ้น ลงทุนน้อยลง ดินก็ดีวันดีคืน
8. มีคนบอกว่า ใช้ปุ๋ยชีวภาพแล้วไม่ได้ผล ?
ตอบ ที่ใช้ไม่ได้ผลเพราะ
1. ถูกหลอกลวง ให้ซื้อปุ๋ยชีวภาพที่ไม่มีคุณภาพ (ปลอม)
2. ใช้ผิดวิธี ไม่ใช้ตามคำแนะนำ
3. เข้าใจผิดว่าปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยชีวภาพ หรือเหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น: